Przejdź do treści

regulamin aukcji

ardor

DEFINICJE:Aukcja
Aukcja Pojazdów nakierowana na doprowadzenie do zawarcia jak największej liczby Umów Sprzedaży Pojazdów za
możliwie najwyższe ceny, nie niższe od Cen Minimalnych określonych przez Ardor Auctions;

Aukcjoner
Osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowadzenia Aukcji i licytacji Pojazdów;

Cena Minimalna
Cena określona przez Właściciela Pojazdu, której osiągnięcie w toku licytacji jest warunkiem wyłonienia Nabywcy
Pojazdu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży; znana przed Aukcją wyłącznie Organizatorowi Aukcji oraz Aukcjonerowi;

Cena Wywoławcza
Cena od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Pojazdu

Cena Szacunkowa
Widełkowo określona w wartość Pojazdu, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wywoławczej oraz
Ceny Nabycia Pojazdu;

Dokumentacja
Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicznego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji,
m.in. dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią Pojazdu;

Katalog Aukcyjny
Broszura informacyjna zawierająca m.in. opis wszystkich Pojazdów licytowanych na Aukcji;

Organizator Aukcji
Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1a, KRS
0000532509, NIP 5213683528, Regon 360183852, oraz Prokurent Spółki lub osoby umocowane do podejmowania
czynności w jej imieniu na podstawie uzyskanych pełnomocnictw;

Obiekt
Przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji, szczegółowo opisany w Katalogu Aukcyjnym; zwany dalej
również Obiektem

Postąpienie
Kwota, o którą Uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany Pojazd;

Prowizja
Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 10 % od najwyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik Ceny Nabycia;

Regulamin
Niniejszy Regulamin Aukcji.
Udział klienta w Aukcji regulują:
1.WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ,
2.PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z dwuczęściowym regulaminem, który ma na celu
przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym Ardor Auctions, a kupującym w ramach aukcji.
Ardor Auctions pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi Obiekty na Aukcję a
kupującymi.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu lub na stronie internetowej pod opisem Obiektu jest kwotą, od której
rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena
wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny Obiektu i reprezentuje 10%
kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poza aukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i
usług VAT. Na zakupione Obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta,
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
W przypadku Pojazdów zarejestrowanych w innych krajach niż Polska Nabywcę obciąża ewentualny obowiązek
uiszczenia podatku akcyzowego.

3. Estymacja
Podana w katalogu oraz na stronie internetowej www.ardorauctions.pl estymacja jest szacunkową wartością
Obiektu. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi
doradcami. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Estymacje w walutach innych, niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje mogą być podawane w euro lub dolarach
amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić, a informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

5. Cena minimalna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać Obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jej wysokość jest
informacją poufną. Poszczególne Obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny minimalnej. Jeżeli w drodze licytacji
cena minimalna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten
zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny minimalnej. Transakcja warunkowa
traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia Obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z
komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient
zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny minimalnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa
sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie 5 dni roboczych
liczonych od dnia aukcji, Obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do
przyjmowania po aukcji ofert równych cenie minimalnej na Obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował Obiekt warunkowo.
W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny minimalnej i wtedy przysługuje mu prawo
pierwszeństwa nabycia Obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt
może zostać sprzedany innemu oferentowi.

7. Obiekty katalogowe
Zapewniamy rzetelną wycenę oraz opis katalogowy dokonany z największą starannością powierzonego nam do
sprzedaży Obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy
naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w
procesie opracowywania, dokumentacji historii właścicielskiej, renowacji, i historii pojazdu przedstawione informacje
mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do historii właścicielskiej
pojazdu, mogą być celowo nieujawnione.

8. Stan pojazdu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania pojazdu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z
tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Stan prawny i techniczny Pojazdów wskazany w Katalogu Aukcyjnym
został ustalony w oparciu o Dokumentację przedstawioną przez Właścicieli oraz na podstawie oględzin Pojazdów
przeprowadzonych przez ekspertów domu aukcyjnego. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego pojazdu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej. Na wyraźną prośbę klienta
możemy rekomendować eksperta, który pomoże w oględzinach.

9. Wystawa Obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są dostępne dla oglądających w salonie samochodów domu aukcyjnego Ardor w Warszawie
przy ulicy Jagiellońskiej 65a. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie
odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych pojazdach.

10. Obostrzenia prawne
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.
1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł
niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz. U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea
rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na Aukcji.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator Aukcji jest zobowiązany do zbierania danych
osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

11. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 661 561 169 lub drogą mailową na
adres: kontakt@ardorauctions.pl. Katalogi dostępne są również na naszej stronie internetowej
www.ardorauctions.pl.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji i przesłaniu podpisanego oryginału
lub skanu na adres siedziby lub mailem na kontakt@ardorauctions.pl wraz z kopią dokumentu ze zdjęciem.
Formularz zlecenia licytacji wysyłany jest po zarejestrowaniu się poprzez stronę internetową.

  1. Przebieg aukcji

Aukcja prowadzona jest on-line, w dniu i w godzinach wskazanych przez dom aukcyjny, po uprzednim 2- tygodniowym prezentowaniu obiektu i zebraniu zgłoszeń od przystępujących do licytacji. Aukcjoner poprzez system on-line udostępnia aktualne postąpienia, wskazuje licytujących i aktualne ceny oraz ogłasza zakończenie licytacji wskazując zwycięzcę. Zakończenie licytacji Obiektu następuje w momencie upłynięcia czasu w ramach którego trwa licytacja. Jeśli na mniej niż na 3 minuty przed zakończeniem planowanej licytacji wpłynie oferta od licytującego, aukcja zostaje automatycznie przedłużona o kolejną godzinę zegarową. Zegar jest dostępny na stronie www.ardorauctions.pl. Zamknięcie licytacji wraz z końcem upłynięcia właściwego czasu równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. Warunkiem jest osiągnięcie Ceny Minimalnej. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofania Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym Ardor Auctions, a kupującym w ramach aukcji. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których Obiektów dotyczą. Licytacja każdego pojazdu może być poprzedzona wcześniejszą prezentacją.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. W celu ich
weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości
Ardor Auctions i spółek powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie
niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na
wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W
przypadku jego zgubienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji
należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie
zawartych transakcji

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem
jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia
najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych
później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz
na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z
formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik
połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych Obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za
brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z
podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty
aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i
archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja
telefoniczna wymaga wpłaty zwrotnego depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na konto:
Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa, ul. Klimczaka 1, nr rachunku: Bank Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917
lub zgłosić się do pracowników Ardor Auctions w biurze rejestracji w celu zablokowanie kwoty na karcie kredytowej.
Ardor Auctions zastrzega sobie możliwość zwrotu vadium po upływie 7 dni roboczych od licytacji.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem.
Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed
rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu
kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych
oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z
kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił
wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna. Jeśli limit jest niższy niż cena
minimalna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja w imieniu klienta
wymaga wpłaty zwrotnego depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na konto: Ardor Auctions
sp. z o.o Warszawa, ul. Piękna 1a, nr rachunku mBank SA 25 1140 2062 0000 3056 1400 1006 lub zgłosić się do
pracowników Ardor Auctions w biurze rejestracji w celu zablokowanie kwoty na karcie kredytowej. Ardor Auctions
zastrzega sobie możliwość zwrotu vadium po upływie 7 dni roboczych od licytacji.

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane Obiekty w terminie 4 dni roboczych od dnia aukcji.
Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
Akceptujemy płatność w gotówce oraz przelewem bankowym na konto mBank SA 25 1140 2062 0000 3056 1400
1006, W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji, nazwę oraz numer Obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu
dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po
dziennym kursie kupna waluty MBank.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie za obiekt, możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego wyznaczonego na zapłatę i rościć prawa do zapłaty według pkt. 7 Warunków Sprzedaży Aukcyjnej zawartych poniżej.

W razie odstąpienia przez Licytującego, który wygrał aukcję, zakupu obiektu, Aukcjoner po uiszczeniu opłaty aukcyjnej, może odstąpić od sprzedaży obiektu wylicytowanego przez Licytującego.

 

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przypadku gdy nabywcą
Pojazdu jest konsument Ardor Auctions nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli zostanie ona
stwierdzona po upływie roku od dnia wydania rzeczy nabywcy. Wobec osób nie będących konsumentami Ardor
Auctions nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

5. Odbiór zakupionego Obiektu
Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą
zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej
płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione Obiekty na
aukcji powinny być odebrane w ciągu 5 dni od aukcji. Jeżeli ta data zostanie przekroczona, doliczane są koszta
magazynowania o wartości 50 złotych dziennie.

6. Transport
Transport pojazdów pozostaje w gestii nabywcy. Dom Aukcyjny Ardor Auctions może wskazać firmy, które pomogą w
realizacji transportu pojazdu, jednak nie bierze odpowiedzialności za jakość ani wykonanie tejże usługi.

7. Pozwolenie na eksport
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.
1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł
niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu.
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących z
jednej strony oraz Domu Aukcyjnego Ardor Auctions i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy pojazd zaprezentowany w katalogu aukcyjnym lub na stronach internetowych www.ardorauctions.pl
przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, b) w innych
informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez Ardor Auctions na aukcji. W
każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do
wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, na aukcji on-line, niezależnie czy
osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z
limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze
zmianami i uzupełnieniami.

2. Ardor Auctions JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Ardor Auctions występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta
uprawnionego do rozporządzenia Obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub w
ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Ardor Auctions może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub
sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje
przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać lizak z numerem
licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, Ardor Auctions może zrealizować
pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”,
który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub otrzymać w siedzibie Ardor Auctions.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych,
powinny być wyrażone w polskich złotych. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej
maksymalnej kwoty, do której Ardor Auctions może zrealizować zlecenie. Ardor Auctions dołoży starań, aby klient
zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna. Jeśli limit podany
przez licytującego jest niższy niż cena minimalna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do
transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność
zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do siedziby Ardor
Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być
zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez
wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub w
siedzibie Ardor Auctions. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone
osobiście do siedziby Ardor Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również
przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia
mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym
licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku
połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Ardor Auctions, licytujący
bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, co opisane jest dokładniej w paragrafie 3
punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Ardor Auctions, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez Ardor Auctions.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. Ardor Auctions zobowiązuje się
dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich
ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Ardor Auctions

4. PRZEBIEG AUKCJI
1) O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy Obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny minimalnej, która
jest poufną najniższą ceną sprzedaży uzgodnioną między Ardor Auctions i Komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek Obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do
sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji.
W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli
jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za
ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny minimalnej
Obiektu aukcjoner i pracownicy Ardor Auctions mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez
wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt,
aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność, chyba, że Obiekt w
katalogu jest wyceniony w innej walucie: euro lub dolarach amerykańskich. Licytacja jest wtedy przeprowadzana w
walucie wyceny katalogowej. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym
mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu
cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach
amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie
młotkiem przez aukcjonera lub koniec czasu na składanie ofert w przypadku licytacji on-line, oznacza akceptację
najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Ardor Auctions a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za
Obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż Obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń
katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i reprezentuje 10% kwoty
wylicytowanej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało
odpowiednimi oznaczeniami .
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 5 dni od daty aukcji,
niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych
gotówką, kartą lub przelewem bankowym: a) Ardor Auctions akceptuje płatność przelewem bankowym na konto
mBank SA 25 1140 2062 0000 3056 1400 1006, W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji, nazwę oraz numer
Obiektu.
4) Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Ardor Auctions nie otrzyma pełnej ceny
nabycia za Obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. Ardor Auctions nie jest zobowiązana do przekazania Obiektu kupującemu
do chwili przeniesienia własności Obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie Obiektu kupującemu nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez
niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych pojazdów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu
innych płatności wobec Ardor Auctions i spółek powiązanych. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania,
powinien skontaktować się z domem aukcyjnym, aby umówić się na odbiór pojazdu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 5 dni od daty aukcji. Po tym terminie Ardor Auctions
transportuje wszystkie wylicytowane pojazdy do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami
transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu. Zaakceptowanie
niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 5 dni od
daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z
takim Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Ardor Auctions odpowiada względem kupującego za szkody z
tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia Obiektu.
3) Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z Ardor Auctions
telefonicznie przed planowanym odbiorem pojazdu.
4) Ardor Auctions będzie wymagało okazania dowodu osobistego przed przekazaniem Obiektu nabywcy bądź jego
przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za Obiekt w
terminie 5 dni od daty aukcji, Ardor Auctions może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: a)
przechować Obiekt w magazynie Ardor Auctions m lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta; b) odstąpić od
sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód; c) odrzucić zlecenie nabywcy w
przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji; d) naliczać odsetki ustawowe w
wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia; e) odsprzedać
Obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Ardor Auctions. Jeśli Obiekt na drugiej
aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował Obiekt, nabywca pozostający w
zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji; f) wszcząć
postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; g) potrącić należności nabywcy
względem Ardor Auctions z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji; h) podjąć wszelkie
inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji Ardor
Auctions może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o
kliencie od osób trzecich. Ardor Auctions może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w
celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez
Ardor Auctions oraz spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe,
klienci zgadzają się, że Ardor Auctions i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient
chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej
korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) Ardor Auctions wyłącza wszelkie gwarancje w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2) Całkowita odpowiedzialność Ardor Auctions będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez
kupującego.
3) Ardor Auctions nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz
nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w
innym zakresie związanym ze sprzedażą pojazdu.
4) Ardor Auctions nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia,
niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy
następcza. Ardor Auctions nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza
odpowiedzialności Ardor Auctions wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego
wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Ardor
Auctions, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Ardor Auctions. Nie mogą być one wykorzystane
przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Ardor Auctions.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w
paragrafie 1 powyżej, wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży Obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Ardor Auctions. Powiadomienia kierowane do
klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Ardor Auctions.
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub
niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w
wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub
zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, przebieg aukcji i jakiekolwiek
sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. Dom Aukcyjny Ardor Auctions w
szczególności zwraca uwagę na przepisy: 1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju wymaga zgody
odpowiednich władz, 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) –
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o opłatę aukcyjną, 3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz. U.z 2000r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych
osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powy- żej 15 000 euro.

13. STAN TECHNICZNY
Wszelkie informacje na temat stanu technicznego pojazdu mają charakter tylko informacyjny. Mimo dbałości o
jakość i rzetelny opis pojazdów w katalogu Ardor Auctions nie odpowiada za ocenę stanu technicznego pojazdu.
Pojazd jest sprzedawany bez jakichkolwiek gwarancji wydawanych przez Ardor Auctions.